WİLSON İLKELERİ


  1. Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacak ve sorunların çözümünde diplomasi yöntemleri kullanılacaktır.
  2. Karasuları dışındaki uluslar arası sularda gerek savaş ve gerek barış halinde ticari gemi taşımacılığı tamamen serbest olacak.
  3. Ekonomik engeller kaldırılacak ve ticari konularda bütün milletler arasında eşitlik sağlanacak.
  4. Her millet ve devlet, silahlanmayı ancak iç güvenliğini sağlayacak şekilde yapacak.
  5. Sömürgelere ait bütün istekler, ilgili halkın ve hükümetlerin haklı istekleri doğrultusunda tamamıyla serbest ve tarafsız bir ortamda çözümlenecek.
  6. Osmanlı Devletinin Türk olan bölgelerinde itirazsız bir egemenlik hakkı tanınacak, fakat halen Türk egemenliğinde bulunan diğer milletlere güvenlik içinde varlıklarını sürdürme ve kendi kaderlerini tayin hakkı tanınacak.
  7. Çanakkale ve İstanbul boğazları uluslar arası güvence altında bütün milletlerin ticaret gemilerine açık tutulacak.
  8. Kesin antlaşmalara dayanarak, bütün eşit derecede karşılıklı siyasal bağımsızlık, mülk bütünlüğü ve güveni sağlamak amacıyla milletler arasında bir cemiyet ( Milletler Cemiyeti =Cemiyet-i Akvam) kurulacak