TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU


( 1921 ANAYASASI )

Kanun Numarası : 85
Kabul Tarihi : 20 Ocak 1337 (1921)

Madde 1.

Egemenlikkkayıtsıztveü şartsızr milletindir.k Yönetime biçimi;r halkıng kendie yazgısını doğrudanç vee fiilenr yürütmesi esasına dayanır.

Madde 2.

Yürütme erki ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi’nde belirlenir ve toplanır.

Madde 3.

Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir ve hükümeti “Büyük Millet Meclisi Hükümeti” ünvanını taşır.

Madde 4.

Büyük Millet Meclisi, iller halkınca seçilen temsilcilerden oluşur.

Madde 5.

Büyük Millet Meclisi’nin seçimi iki yılda bir yapılır: Seçilen üyenin görev süresi iki yıl olup, yeniden seçilebilme olanağına sahiptir. Eski kurul, yeni kurulun toplanmasına kadar görevini sürdürür.Yeni seçim yapılmasına olanak bulunmadığında, toplantı dönemi yalnız bir yıl uzatılabilir. Büyük Millet Meclisi üyelerinin her biri, sadece kendisini seçen ilin vekili olmayıp, tüm milletin vekilidir.

Madde 6.

Büyük Millet Meclisi’nin genel kurulu, ekim ayı başında çağrı yapılmaksızın toplanır.

Madde 7.

Şer’i hükümlerin uygulanması, genel yasaların yapılması, değiştirilmesi ve kaldırılması ve antlaşma ve barış yapılması ve vatan savunması gibi anayasal haklar Büyük Millet Meclisi’ne aittir. Yasaların ve diğer düzenlemelerin yapılmasında, zamana ve gereksinimlere göre en uygun fıkıh hükümleri ile ilgili usul ve işlemler esas alınır. Bakanlar Kurulu’nun görev ve sorumlulukları özel yasa ile belirlenir.

Madde 8.

Büyük Millet Meclisi, hükümetin bakanlıklara ayrılması ile ilgili özel yasalar gereğince, seçtiği vekiller (bakanlar) aracılığı ile yönetir. Meclis, yürütme ilgili konularda, bakanlara yön verir ve gereğinde bakanları değiştirir.

Madde 9.

Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından seçilenbaşkan, bir seçim dönemi için Büyük Millet Meclisi’nin başkanıdır. Bu kimlikle meclis adına imza koymaya, Bakanlar Kurulu’nun kararlarını onaylamaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu içlerinden birini kendilerine başkan seçer. Ancak Büyük Millet Meclisi’nin Başkanı, Bakanlar Kurulunun doğal başkanıdır.

( 1921 Anayasası 23 Madde ve bir Madde-i münferide olmak üzere 24 Maddeden oluşur. Burada sadece yasama ve yürütme ile ilgili olan Maddeler verilmiştir. Diğer Maddeler idareye ilişkin esasları tespit eder. )