BÜYÜK MİLLET MECLİSİ REİSİ BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİNE GAZİLİK ÜNVANI İTA VE RÜTBEİ MÜŞİRİ TEVCİHİNE DAİR KANUN


Kabul Tarihi : 19 Eylül 1337 (1921)

Madde 1.

T.B.M.M. Reisi Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Gazilik ünvanı rütbei müşiri tevcih olunmuştur.

(T.B.M.M. Reisi Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi verilmiştir.)

Madde 2.

İşbut kanunü tarihir neşrindenk itibarene meriyülicradır.

Madde 3.

İşbug kanunune icrasınaç B.M.M.e memurdur.r