MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
( 30 EKİM 1918)

MADDE. 1.

Karadeniz’e geçmek için Çanakkale ve Karadeniz Boğazları’nın açılması ve Karadeniz’e geçmenin sağlanması, Çanakkale ve Karadeniz Boğazları’nın Müttefikler tarafından işgali.

MADDE. 2.

Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları, torpido ve kovan yerleri ve diğer engellerin yerleri gösterilecek, bunları taramak ve kaldırmak için istanildiği zaman yardım edilecektir.

MADDE. 3.

Karadenizdeki torpil mevkiileri hakkında mevcut bilgi verilecektir.

MADDE. 4.

İtilaf Devletleri’ne ait harp esirleri ile, ermeni esir ve tutukluları İstanbul’da toplanacak, kayıtsız ve şartsız İtilaf Hükümetlerine teslim olunacaktır.

MADDE. 5.

Hudutların muhafazası ve iç güvenliğin korunması için lüzumu görülen kuvvetlerden fazlasının derhal terhisi, işbu askeri kuvvetlerin miktar ve durumları, Osmanlı Devleti ile müzakere edildikten sonra, müttefikler tarafından kararlaştırılacaktır.

MADDE. 6.

Osmanlı Karasularında zabıta ve buna benzer hususlar için kullanılacak küçük gemiler müstesna olmak üzere, Osmanlı sularında veya Osmanlı Devleti tarafından işgal edilen sularda bulunan bütün savaş gemileri gösterilecek, Osmanlı limanlarında tutuklu bulunacak.

MADDE. 7.

Müttefikler, emniyetlerini tehdit edecek durum zuhurunda herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkını haiz olacaklardır.

MADDE. 8.

Bu gün Osmanlı işgali altında bulunan bütün liman ve demiryollarından İtilaf Devletleri tarafından istifade edilmesi ve İtilaf Devletleri ile savaş halinde bulunan devletlere kapatılacaktır. Osmanlı gemileri de ticaret ve ordunun terhis hususlarında benzer şartlar içinde faydalanacaklardır.

MADDE. 9.

İtilaf Devletlerine Osmanlı tersane ve limanlarında bütün gemilerin tamirleri için kolaylık gösterilecektir.

MADDE. 10.

Toros Tünelleri Müttefikler tarafından işgal edilecektir.

MADDE. 11.

İran kuzeybatısında ve güney Kafkasya’daki Osmanlı Kuvvetlerinin derhal savaştan evvelki hudut gerisine alınması hususunda evvelce verilen emir icra edilecektir. Güney Kafkasya’nın evvelce Osmanlı Kuvvetleri tarafından boşaltılması emredildiğinden, kalankısmı müttefikler tarafından mahalli durum tetkik edilerek istenilirse boşaltılacaktır.

MADDE. 12.

Hükümet muhabereleri müstesna olmak üzere, telsiz telgraf ve kabloların İtilaf Devletleri memurlarının denetimine bırakılması

MADDE. 13. Bahri,askeri ve ticari MADDE. ve malzeme tahrip edilmeyecektir.

MADDE. 14.

Memleketin ihtiyacı sağlandıktan sonra kalan kömür,akaryakıt ve deniz levazımının Türkiye kaynaklarından satın alınması için kolaylık gösterilecektir. ( anılan MADDE.lerden hiçbiri ihrac edilmeyecektir.)

MADDE. 15.

Bütün demiryollarına İtilaf Devletleri’nin kontrol subayları memur edilecektir.Bunların arasında bu gün Osmanlı Devleti’nin kontrılü altında bulunan Güney Kafkas demiryolları serbest ve tam olarak, İtilaf memurlarının idaresi altına verilecektir. Ahalinin ihtiyacı dikkate alınacaktır. İşbu MADDE.de Batum’un işgali dahildir.Osmanlı Devleti Bakü’nün işgaline itiraz etmeyecektir.

MADDE. 16.

Hicaz, Asir ve Yemen’de, Suriye ve Irak’ta bulunan birlikler en yakın itilaf komutanına teslim olunacaktır ve Kilikyadaki kuvvetlerin muhafazası için lüzumu olandan fazlası beşinci MADDE.deki şartlara göre geri çekileceklerdir.

MADDE. 17.

Trablus ve Bingazi’de bulunan Osmanlı Subayları en yakın İtalyan birliğine teslim olunacaklardır. Teslim olmadıkları taktirde Osmanlı Hükümeti bu subaylara muhabere ve yardımı kesecektir.

MADDE. 18.

Mısrata dahil olduğu halde Trablus ve Bingazi’de işgal edilen limanlar, en yakın İtilaf muhafaza birliğine teslim edilecektir.

MADDE. 19.

Alman, Avusturya deniz, kara subayları ve sivil memurları ve teb’asının bir ay içinde, uzak olanların bir aydan sonra mümkün olan en kısa zamanda Osmanlı Memleketini terk etmeleri sağlanacaktır.

MADDE. 20.

Terhis edilecek Osmanlı Kuvvetlerine ait techizat, silah, cephane ve nakil vasıtalarının kullanma tarzına ait verilecek talimata uyulacaktır.

MADDE. 21.

Müttefiklerin menfaatlerini korumak için iaşe nezareti yanında İtilaf Devletleri mümessilleri bulunacak ve kendilerine bu konuda gerekli gördükleri bütün bilgiler verilecektir.

MADDE. 22.

Osmanlı harp esirleri, İtilaf devletleri yanında muhafaza edilecek, sivil harp esirleri ile, askerlik çağı dışında olanların serbest bırakılması dikkate alınacaktır.

MADDE. 23.

Osmanlı Devleti merkezi hükümetlerle bütün ilişkisini kesecektir.

MADDE. 24.

Altı Vilayette (orijinal metinde : Altı Ermeni Vilayeti) karışıklık çıkması durumunda bu vilayetlerin herhangi bir kısmını işgal hakkı İtilaf Devletlerine ait olacaktır.

MADDE. 25.

Müttefiklerle Osmanlı Devleti arasındaki savaş 1918 yılı Ekim ayının 31’inci günü vasati mahalli saat ile öğle vakti sona erecektir.