MİSAK-I MİLLİ


(28 OCAK 1920)

Madde 1.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı tarihte (30 EKİM 1918), düşman işgali altında bulunan Arap topraklarının geleceği, bölge halkının vereceği karara göre belirlenecektir.

Madde 2.

Halkın oyu ile anavatana katılmış olan, üç sancakta (Kars, Ardahan, Artvin (Batum)) gerekirse tekrar halk oyuna başvurulacaktır.

Madde 3.

Batı Trakya’nın durumu, bölge halkının özgürce yapacağı seçime göre belirlenecektir.

Madde 4.

İstanbul şehri, Marmara Denizi ve Boğazların güvenliği sağlandıktan sonra boğazlar dünya ticaretine açılacaktır.

Madde 5.

Komşu ülkelerde yaşayan Türklere tanınan haklar güvence altına alındıktan sonra, Türkiyedeki azınlıklara da aynı haklar tanınacaktır.

Madde 6.

Siyasi, adli ve ekonomik bağımsızlığımızı zedeleyecek ayrıcalıklar (Kapitülasyonlar) kaldırılacaktır.

ÖNEMİ : Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nce 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Milli ile Türk Milleti’nin kabul edebileceği asgari haklar belgelenmiştir.Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarının Mebusan Meclisince onaylanmış biçimidir. Misak-ı Milli ile Türk Kurtuluş Savaşı’nın temel hedefleri belirlenmiş ve uygulamaya geçirilmiştir.