MUSTAFA KEMAL PAŞA MİLLİ MÜCADELEYE KATILANLAR HAKKINDA VERİLEN İDAM FETVASI


[Bu fetva ingiliz uçaklarıyla Anadolunun dört biryanına atılmış ve Kurtuluş Savaşındaki iç isyanların çıkışının en önemli nedenlerinden biri olmuştur.]

(Sadeleştirilmiş biçimi aşağıdadır)

Sebeb-i Nizam-ı alem olan Halifei İslam idamalla hü taala hilafetihi ila yevmülkıyam hazretlerinin tahtı velayetinde bulunan biladı islamiyede bazı eşhası şerire ittifak ve ittihad ve kendülerin rüesa intihab ederek tebayı sadıkayı şahaneyi hiylü tezvirat ile iğfal ve idlale ve bila emri ali ahaliden asker cem’ine kıyam edip zahirde askeri iaşe ve techiz bahanesiyle ve hakikatte cem’i mal sevdası ile hilafı şer’i şerif ve mugayyırı emri münif bir takım garamat ve vergiler tarh ve tevziye envayı tazyik ve işkenceler ile nasın emval ve eşyasını gasbu garet ve bu vechile ibadullaha zulmu itiyat ve tecrime cesaret ve memaliki mahrusenin bazı kur’a ve biladına hücum ile tahrip ve hak ile yeksan tebayı sadıkadan nice nüfusu masumeyi katlü itlaf ve dımayı mahkumeyi sevk ve iraka ettikleri ve canibi emirülmümininden mansup bazı memurini ilmiye ve askeriye ve mülkiye hotbehot azil ve kendi hempalarını nasb ve merkezi hilafet ve memaliki mahrusanın muvasalat ve münakalat ve muhaberatını kat ve taraf-ı devletten sadır olan evamirin icrasını men ve merkezi diğer memalikten tecrit ve şevketi hilafeti kesrü tevhin kastederek makamı muallayı imamete ihanet etmekle taati imamdan huruç ve Devleti Aliyyenin nizam ve intizamını ve biladın asayişini ihlal için neşri eracif ve işaai ekazip ile nası fitneye saik ve sali bilfesat oldukları zahir ve mütehakkak olan rüesai mezburun ile avan ve etbai bağiler olup dağılmaları hakkında sadır olan emri aliden sonra hala inat ve fesatlarında ısrar ederler ise mezburların habasetlerinden tahriri bilad ve şer ve mazarratlardan tahlili ibat vacip olup nassı kerimi mucibince katlükıtalleri meşru ve farz olur mu?

Beyan buyrula.

Elcevap : Allahütaala a’lem olur.

Ketebehülfakir Dürrizade Esseyid Abdullah Ufiya Anhüma.

Bu suretle Halifei müşarüleyha Hazretleri tarafından bügatı kudretleri bulunan müslümanlar imamı adil efendimiz Halifemiz Sultan Vahidüddin Han (Hazretlerinin) etrafında toplanıp mukatele için vaki olan davet emrine icabet ve büggat mezburun ile mukatele etmeleri vacip olur mu?

Beyan buyurula.

Elcevap : Allahütaala a’lem olur.

Ketebehülfakir Dürrizade Esseyid Abdullah Ufiya Anhüma.

Bu suretle Halifei müsaleyha Hazretleri tarafından bügati mezburun ile mukatele için tayin olunan askerler mukateleden imtina ve firar eyleseler mürtekiri kebire ve asim olup dünyada taziri şedide ve ukbada azabı elime müstehak olurlar mı?

Beyan buyurula.

Elcevap : Allahutaala a’lem olur.

Ketebehülfakir Dürrizade Esseyid Abdullah Ufiya Anhüma.

Bu suretle bügat ile muharebe hakkında sadır olan emri sultaniye itaat etmeyen müslümanlar asım ve taziri şer’iye müstehak olurlar mı?

Beyan buyurula.

Elcevap : Allahutaala a’lem olur.

Ketebehülfakir Dürrizade Esseyid Abdullah Ufiya Anhüma.

MUSTAFA KEMAL PAŞA

MİLLİ MÜCADELEYE KATILANLAR HAKKINDA VERİLEN İDAM FETVASI

(Günümüz Türkçesi ile sadeleştirilmiş metin)

Dünyanın düzenini sağlayan ve kainat gününe kadar islamın varlığını sağlayacak olan Halife hazretlerinin yönetimi altında bulunan islam beldelerinde bazı kötü niyetli insanlar, anlaşarak ve birleşerek ve kendilerine başkan seçerek Padişahın sadık tebaasını uydurdukları yalanlarla aldatarak ve Padişahın emirlerine aykırı olarak, isyan ederek,asker toplayarak, görünüşte askerlere yiyecek ve techizat temin etmek için, gerçekte maddi çıkar sağlamak amacıyla, dini emirlere aykırı olarak bazı vergiler koyarak

Kulların mallarını ve eşyasını gasp ederek,çapul ve yağma ile halka zulmederek ve Osmanlı Ülkesinin bazı kasaba ve beldelerine saldırarak, yıkarak ve tahrip ederek Padişahın nice masum kullarını katlederek ve kanlarını akıtarak ve Halife tarafından görevlerdirilmiş ve ona sadık nice sivil ve asker memur ile din görevlilerini makamlarından zorla azlederek ve kendi yandaşlarını bu görevlere getirerek ve Hilafet merkezi olan İstanbul ile her türlü ulaşım, nakil ve haberleşme yollarını keserek ve Devletin gönderdiği emirlerin uygulanmasını engelleyerek ve Devlet merkezini memleketin diğer bölgelerinden ayırarak ve Hilafet makamının gücünü zayıflatmaya çalışarak, Halifenin emirlerini dinlemeyerek Yüce İslam Hilafetine isyan ederek, Osmanlı Devletinin dirlik ve düzenini ve memleketin asayişini bozmak amacıyla çok değişik yalan ve uydurmalarla halkı isyana teşvik eden, bozguncu oldukları açık ve kesin olan bu bozguncu reislerinin ve yandaşlarının dağılmaları hakkında Padişah tarafından verilen emirleri dinlemeyerek,inat ve fesatlarında ısrar ederler ise, bozgunculukları ve kötülükleri kesin olup İslamın yüce kuralları gereğince öldürülmeleri meşru ve farz olur mu?

Bildirilsin.

Cevap : Allah bilir ki olur.

Şeyhülislam Dürrizade Esseyid Abdullah

Bu suretle, Yüce islam hilafetinin yetkilerini elinde bulunduran müslümanların adaletli imamı Halifemiz Sultan Vahidüddin Han (Hazretlerinin) etrafında toplanıp savaşmak amacıyla gönderilmiş olan yüce emre uymak ve bu isyancılarla savaşmak vacip olur mu?

Bildirilsin.

Cevap : Allah bilir ki olur.

Şeyhülislam Dürrizade Esseyid Abdullah

Bu suretle, Yüce İslam Halifesi tarafından isyancılarla savaşmak için görevlendirilmiş olan askerler savaşmaz ve firar ederlerse büyük günah ve suç işlemiş olup dünyada şiddetli cezayı ve ahirette büyük azabı (cehennemi) hak etmiş olurlar mı?

Bildirilsin.

Cevap : Allah bilir ki olurlar.

Şeyhülislam Dürrizade Esseyid Abdullah

Bu suretle, isyancılarla savaşma hakkında verilmiş olan Padişahın yüce emrine uymuyan bütünk müslümanlart suçü işlemişr olup,k şiddetlie cezayır hakg etmişe olurlarç mı?e

Bildirilsin.r